Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym

Szkoła Podstawowa w Tychowie Nowym

godło 

                                                                       Tychów Nowy  87

27-220 Mirzec

Tel: (41) 271-31-35

Patron szkoły

PROCEDURA NADANIA IMIENIA

Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym

I. Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia  Szkole Podstawowej

 w Tychowie Nowym.

 

II. Podstawa prawna

Rozporządzenie:

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U. z 2017 r., poz. 649).

 

III. Założenia procedury i zakres procedury

Niniejsza procedura została opracowana przez Zespół Koordynujący działania zmierzające do wyboru patrona  Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym. Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich uczniów, ich rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym.

 

Poprzez nadanie imienia szkoła :

 • zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 •  buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona i wartości, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
 •  promuje postać patrona,
 • pozyskuje do współpracy osoby i instytucje związane z patronem, tworzy własny ceremoniał.

 

IV. Tryb postępowania

 1. Przedstawienie  pomysłu nadania szkole  imienia podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców .
 2. Powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem  szkole imienia.
 3. Przedstawienie opracowanej Procedury nadania szkole imienia podczas spotkań Rady Pedagogicznej, zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.
 4. Ustalenie harmonogramu działań.
 5.  Określenie zasad i terminu zgłaszania kandydatur na patrona szkoły.
 6.  Gromadzenie, selekcjonowanie i opracowywanie materiałów na temat kandydatów na patrona szkoły wg ustalonych zasad.
 7.  Prezentacja społeczności szkolnej 2 najczęściej pojawiających się kandydatur.
 8.  Określenie zasad wyboru patrona .
 9. Złożenie wspólnego wniosku Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej o nadanie szkole imienia przez organ prowadzący placówkę.
 10.  Popularyzacja postaci patrona  na terenie szkoły.
 11.   Podjęcie Uchwały przez Zarząd  Urzędu Gminy w Mircu.  
 12.  Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia.

Zespół Koordynujący do spraw wyboru patrona.

 

V. Harmonogram działań.

 

 

DZIAŁANIA

 

TERMIN

1.

Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem dyrektora szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona, w skład którego wchodzą:

Ewa Derlatka, Anna Gralec, Renata Iwoła, Izabela Matysek, Damian Szyszka.

 

15 wrzesieńa 2020r.

2.

Opracowanie przez Zespół Koordynujący Planu Pracy nad nadaniem imienia szkole.

 

14 października 2020r.

3.

Działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców, przedstawicieli społeczności lokalnej (sołtys wsi, administrator strony wsi, radny wsi,  Rada Sołecka, zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, Koło Gospodyń Wiejskich „Tychowianie”, Ludowy Zespół Sportowy Tychów Nowy):

 • informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole,
 •  zaznajomienie z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły:

- nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej,

- uczniów – na zajęciach z wychowawcą

- rodziców – w czasie zebrań informacyjnych

poprzez e- dziennik, stronę internetową szkoły https://sptychownowy.szkolnastrona.pl/ ,

- społeczności lokalnej poprzez stronę internetową szkoły, stronę wsi http://tychownowy.pl

 • stworzenie na stronie internetowej szkoły dodatkowej zakładki poświęconej pracom nad nadaniem imienia, publikowanie materiałów.

 

październik – listopad

2020r.

4.

Opracowanie przez Zespół Koordynujący Regulaminu wyboru patrona szkoły.

 

październik 2020r.

5.

Zgłaszanie kandydatur na patrona szkoły przez:

 • nauczycieli i pracowników szkoły,
 • uczniów,
 • rodziców,
 • przedstawicieli  społeczności lokalnej.

 

październik – listopad

2020r.

6.

Prezentacja wybranych kandydatów na patrona:

 • opracowanie biogramów,
 • tablice informacyjne,
 • strony internetowe szkoły oraz wsi,
 • zajęcia z uczniami.

grudzień 2020r. – styczeń 2021r.

7.

Wybory patrona szkoły.

 

koniec stycznia 2021r.

8.

Ogłoszenie informacji o wyborze patrona.

 

początek lutego 2021r.

9.

Zatwierdzenie kandydata na patrona przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

luty 2021r.

10.

Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę.

 

luty 2021r.

11.

Popularyzacja postaci patrona:

 • prezentacje,
 • konkursy,
 •  wystawy,
 • informacje na stronach internetowych szkoły oraz wsi,
 • pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem.

 

luty – wrzesień

2021r.

12.

Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole.

czerwiec – wrzesień

2021r.

13.

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej

 w Tychowie Nowym:

 • Msza św.
 •  poświęcenie sztandaru,
 • odsłonięcie tablicy pamiątkowej,
 • część artystyczna,
 • poczęstunek.

 

wrzesień 2021r.

Zespół Koordynujący do spraw wyboru patrona.

 

REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY

Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
 • promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania,
 • pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem,
 • może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach reprezentowanych przez patrona,
 •  wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem,
 •  nawiązuje współpracę ze szkołami o tym samym imieniu.

 

ZASADY WYBORU

 • Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności Polski, społeczności lokalnej, osiągnięć, ważnych kart z dziejów narodu.
 • Kandydatem na patrona nie może być osoba, której imię nosi inna szkoła w gminie Mirzec.
 •  W wyborach bierze udział  społeczność szkolna (uczniowie, rodzice i nauczyciele)

 i przedstawiciele społeczności lokalnej.

 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona znajdują się

w harmonogramie działań nad nadaniem imienia.

 • Dyrektor wraz z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

 

WYBORY KANDYDATA

 • Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym,

            - Rada Pedagogiczna,
            - pracownicy szkoły,

            - rodzice,

            - przedstawiciele społeczności lokalnej

 • Uczniowie każdej klasy zgłaszają kandydata na lekcjach  wychowawczych, spośród własnych propozycji wyłaniają jednego.
 • Nauczyciele, pracownicy szkoły wypełniają formularz papierowy.
 • Przedstawiciele społeczności lokalnej, rodzice zgłaszają kandydata poprzez wypełnienie formularza elektronicznego. Link do formularza zamieszczony będzie na stronie szkoły, wsi oraz w e- dzienniku.
 • Dyrektor i Zespół Koordynujący spośród zgłoszonych kandydatur  wybierają  dwa najczęściej powtarzające się podmioty , które opublikują na tablicy ogłoszeń , stronie internetowej szkoły i stronie internetowej wsi.

 

 

WYBORY PATRONA

 • Wybory patrona szkoły odbędą się  28. 01.2021 r. w godzinach 9 – 19.
 • Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice,  przedstawiciele społeczności lokalnej.
 • Wybory przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 • Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście.
 • Głosujący otrzymują karty do głosowania, odbiór karty potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 • Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym kandydacie.
 • Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów.
 • Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej.
 • W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyska jednakową, największą liczbę głosów, kandydata wyłania komisja składająca się z przedstawicieli (po dwóch członków) organów zgłaszających oraz dyrektora szkoły.
 • Posiedzenie ww komisji powinno odbyć się w terminie 21 dni.
 • Zatwierdzenie kandydata na patrona nastąpi na wspólnym zebraniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego i przedstawicieli społeczności lokalnej.
 • Po zatwierdzeniu kandydata zostanie złożony wniosek o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym do organu prowadzącego szkołę.

 

 

 TERMINARZ DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z WYBOREM PATRONA SZKOŁY

 

 

TERMIN

DZIAŁANIE

 

1.

19.10 – 29.10.2020r

 1. Wychowawcy informują w klasach o rozpoczętym projekcje  -  „Nadanie imienia szkole”.
 2. Administrator szkolnej strony internetowej informuje  społeczność o rozpoczętym projekcje  -  „Nadanie imienia szkole”.
 3. Administrator  strony internetowej wsi informuje społeczność  o rozpoczętym projekcje  -  „Nadanie imienia szkole”.
 4. Dyrektor szkoły  informuje rodziców o rozpoczętym projekcje poprzez  e-dziennik.

 

2.

30.10.2020r.

Umieszczenie linku z formularzem:

- e-dziennik,

- https://sptychownowy.szkolnastrona.pl/

- http://tychownowy.pl.

 

3.

30.10 – 11.11.2020r.

Zgłaszanie kandydatów na patrona szkoły.

 

4.

12.11 – 15.11. 2020r.

Dyrektor i Zespół Koordynujący spośród zgłoszonych kandydatur  wybiera dwa najczęściej powtarzające się podmioty .

 

5.

16.11.2020r.

Publikacja  kandydatów  na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły, stronie internetowej wsi.

 

6.

17.11.20r. – 26.01.21r.

Prezentacja wybranych kandydatów na patrona:

Uczniowie klas IV-VII przygotują plakaty informacyjne, gazetki na korytarzach, omówią na godzinach wychowawczych sylwetki kandydatów. Klasom 0-II sylwetki kandydatów przybliżą wychowawcy. Materiały o kandydatach są prezentowane są również na stronie internetowej szkoły.

 

7.

28.01.2021r.

Wybory  kandydata na patrona szkoły.

 

8.

01.02.2020r.

Ogłoszenie wyników wyborów na patrona szkoły.